Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Polykarbonatylevne.cz od naší společnosti

PV-trading s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha Staré město, 110 00

IČ: 08489521

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262173

Kontaktní e-mail: info@polykarbonatylevne.cz

2. Jaká je záruční doba?

Není-li na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti a nevyplývá-li z povahy věci jinak, činí záruční doba spotřebního zboží dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží.

Berte na vědomí, že v případě, že vám bude zboží vyměněno, na nové zboží neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží u nás z důvodu reklamace.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a jste-li spotřebitelem, také § 2165 až 2174.

A. Jste-li spotřebitel nebo podnikatel:

V případě, že vada zboží existovala nebo se má za to, že existovala již při převzetí zboží, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění.

Pokud je vada zboží podstatným porušením smlouvy, náležejí vám tato práva z vadného plnění:

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

přiměřená sleva z kupní ceny; nebo

odstoupení od smlouvy.

V případě podstatného porušení smlouvy nás při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady informujte o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili. Upozorňujeme vás, že pokud tak neučiníte, budou vám náležet pouze ta práva, která by vám náležela při nepodstatném porušení smlouvy. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi.

B. Pouze jste-li spotřebitel:

Pokud se vada spotřebního zboží vyskytne v záruční době, náležejí vám níže uvedená práva z vadného plnění:

a) právo na výměnu zboží máte v případě, že:

zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v článku 1 reklamačního řádu a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;

je vada neodstranitelná.

Požadovat výměnu zboží nelze u zboží prodávaného za nižší cenu nebo v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady. Namísto toho můžete požadovat přiměřenou slevu.

b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny máte v případě, že

nezvolíte právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu vadného zboží;

nejsme schopni zboží vyměnit (například zboží se již nevyrábí);

nezjednáme nápravu v přiměřené době, nebo v případech, kdy by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže; nebo

věc má vadu, z níž jsme zavázáni, a jde o věc prodávanou za nižší cenu.

c) právo na odstoupení od smlouvy máte v případě, že

je vada neodstranitelná;

nejsme schopni zboží vyměnit (například zboží se již nevyrábí); nebo

není možné vyměnit vadné zboží za bezvadné.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

  • jste o vadě před převzetím věci věděli;
  • jste vadu sami způsobili; nebo
  • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:

  • v místě podnikání.
  • nebo v místě kladů našeho dodavatele Gutta ČR - Praha spol. s r.o. - reklamace

Dolany 9

273 51 Unhošť

Doporučený postup při reklamaci:

pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci předem informujte e-mailem či písemně;

zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o výměnu zboží, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Chcete-li reklamovat obtížně přepravitelné zboží, kontaktujte nás prosím e-mailem a my s Vámi domluvíme způsob přepravy.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ 

Právo na vrácení zboží bez udání důvodu máte dle §53 odst.7 občanského zákoníku do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží, v případě, že jste spotřebitel. Právo na vrácení máte i v případě objednání přes internet a následném osobním odběru na některém z našich skladů.

Ke zboží přiložte prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a dále daňový doklad (fakturu), který jste obdrželi při koupi, nebo alespoň číslo objednávky.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2021.